ObserwowaneDrukujEmail

Szkolenie online: Ceny transferowe 2020 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania

Start: 2 kwietnia, 2020
Koniec: 2 kwietnia, 2020
Kod: 3512ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowych, jak również nadzorujących proces dokumentowania, identyfikujących zakres obowiązków dokumentacyjnych w grupach kapitałowych. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z dużej nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. w zakresie sporządzania dokumentacji, przygotowywania informacji o grupie, podatniku, informacji finansowych i sporządzania odpowiednich analiz dla potrzeb cen transferowych. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe różnice między dotychczasowym system a nowymi regulacjami, prowadzący kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania koniecznych zmian, mając na uwadze m.in. realia dotyczące zasad wymiany informacji między jednostkami w grupie. Program szkolenia uwzględnia aktualne polskie regulacje, wytyczne OECD, prace JTPF, aktualne tendencje pojawiające się w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach organów podatkowych, jak również Ministerstwa Finansów i polskiego Forum Cen Transferowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają już podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych i ustalania zasad współpracy między jednostkami powiązanymi.

Program

Wprowadzenie – omówienie podstawowych regulacji

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych;
 • wytyczne OECD oraz aktualne, dalsze prace OECD i JTPF;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • charakterystyka dużej nowelizacji przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. – najważniejsze zmiany;
 • porównanie regulacji 2019 z dotychczas obowiązującym systemem – wskazanie kluczowych różnic;

Zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji

 • zasada ceny rynkowej - generalne zobowiązanie do stosowania cen rynkowych;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. regulacji 2019;
 • nowy, poszerzony katalog podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych;
 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne problemy z identyfikacją podmiotów powiązanych i ustaleniem obowiązku dokumentacyjnego.

Wyłączenia i zasady uproszczone

 • przypadki wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego – przesłanki stosowania;
 • brak konieczności sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji między jednostkami krajowymi – zasady stosowania;
 • zasady szczególne – safe harbour dla transakcji finansowych;
 • zasady szczególne – safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej.

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
 • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – formularz obowiązujący w 2020 roku (dot. transakcji z 2019);
 • informacja o cenach transferowych TPR – planowane zmiany w 2020 i 2021 roku;
 • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.

Dokumentacja lokalna

 • nowe progi dokumentacyjne i praktyczne zasady ich stosowania;
 • grupowanie transakcji dla potrzeb stosowania progów dokumentacyjnych;
 • dokumentacje sporządzana dla wielu transakcji oraz dla wielu uczestników transakcji w ramach jednej grupy;
 • elementy obowiązkowe dokumentacji lokalnych;
 • sposób prezentowania danych dotyczących ustalenia ceny i rozliczania transakcji w dokumentacji lokalnej;
 • możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonych wg. poprzedniego systemu funkcjonujących w jednostce;
 • dokumentacje otrzymane od jednostek powiązanych – zakres zastosowania dla własnych potrzeb podatnika.

Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • znaczenie dokumentacji grupowej dla lokalnych transakcji oraz weryfikacji krajowych organów podatkowych.

Metody szacowania cen i analizy

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zasady sporządzania analizy porównawczej w zależności od zastosowanej metody;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd.

Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki

 • informacje o cenach transferowych w deklaracjach podatkowych: CIT-TP, TPR, CIT-8;
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych;
 • raportowanie CBC;
 • wnioski z dotychczasowych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych – tendencje, statystyki;
 • aktualne oraz planowane działania administracji skarbowej w zakresie weryfikacji cen transferowych – stosowane procedury, narzędzia, identyfikacja podatników do kontroli;
 • przypadki szczególnie narażone na kontrole w zakresie cen transferowych;
 • przebieg postępowania kontrolnego, możliwość uzupełniania dokumentacji, wykorzystania innych dowodów i materiałów;
 • sankcje za uchybienia w zakresie cen transferowych.

Szczególne rodzaje transakcji – omówienie kluczowych aspektów dotyczących sposobu analizowania i dokumentowania poszczególnych transakcji

 • transakcje towarowe;
 • transakcje usługowe;
 • transakcje świadczone przez centra usług wspólnych;
 • transakcje finansowe;
 • transakcje dotyczące udostępnienia wartości niematerialnych w grupie (znaki towarowe, know-how itd.);
 • umowy spółek osobowych oraz umowy konsorcjalne;
 • restrukturyzacja w kontekście cen transferowych.

Podsumowanie i dyskusja

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.